ਕਮਾਈ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੋਟਿਸ

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਜੋ ਬੇਦਖਲੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਆਚਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਜੋਖਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਹਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ. ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਮੁਦਰਾ-ਮਨੋਮੀਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਧਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਜੋਖਮ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਸਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ("ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ”), ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਦਲਾਲ/ਡੀਲਰ ਹਨ। ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ("ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ”), ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CFTC ਨਿਯਮ 4.41 - ਅਤੀਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਨਤੀਜੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ, ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਮਾਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

CFTC ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ: 

ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਮੂਲੇਟ ਨਤੀਜੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ; ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ("ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ”) ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਫਿਊਚਰਜ਼/ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸੰਸਾ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ. ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਕਮਾਈ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਭਵ, ਮਹਾਰਤ, ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਬਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਮਰਪਣ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਮ, ਆਮ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। RWC ਨੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। RWC ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭੁੱਲ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ

ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੋਟਿਸ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ((EU) 2016/679) ("GDPR") ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਅਤੇ GDPR ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (2002/58/EC) ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ"), ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

GDPR ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ

ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (“GDPR”) EU ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GDPR ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (“DPB”) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ GDPR ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀਆਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ GDPR ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ, ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ IP ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਕੋਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

    1) ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ

    2) ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮੈਂਬਰ)

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਗਨਲ

ਪ੍ਰੋਮੋ ਬਾਕਸ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦਿਆ

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
🏆 9 ਵਪਾਰਕ ਸੂਚਕ ਪਲੱਸ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਟੂਲਸ! 🏆
📈 ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ! ⚙️ ਆਸਾਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ 24/7 ਸਹਾਇਤਾ
1. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲੀ/ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
$ 60.00 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਵਿਕਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ????
$ 99.00
$ 159.00
$ 200.00 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਵਿਕਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ????
$ 279.00
$ 479.00
$ 1,300.00 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਵਿਕਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ????
$ 599.00
$ 1,899.00
$ 1,500.00 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਵਿਕਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ????
$ 999.00
$ 2,499.00